آموزش رياضي دبيرستان

Good Math Teachers Never Die, They Just Tend To Infinity

طرح درس روزانه کتاب رياضيات 2 سال دوم دبيرستان رشته رياضي

گام اول : موضوع درس

تعيين علامت چند جمله ايها

گام دوم: هدف کلي درس

آشنايي با روشهاي تعيين علامت چند جمله اي

گام سوم :اهداف جزئي

در پايان درس دانش آموزان بايد بتوانند :

الف – به تعيين علامت عبارتهاي دو جمله اي آشنا باشند .

ب – به تعيين علامت چند جمله اي آشنا باشند .

ج – به تعيين علامت نامعادله ها آشنا باشند .

گام چهارم : اهداف رفتاري

از دانش آموزان انتظار مي رود که پس از گذراندن اين درس بتوانند :

الف – انواع چند جمله ايها را تشخيص داده و آنرا تعيين علامت کنند .

ب – با ذکر مثالهاي مختلف بتوانند انواع چند جمله ايها را براي تعيين علامت ذکر کنند .

ج – به سؤالات با اشتياق پاسخ گفته و داوطلبانه در بحث هاي کلاس شرکت کنند .

د – در پاسخگويي و حل تمرينات اين مبحث دقت و علاقه مندي نشان دهند.

گام پنجم : رفتار ورودي

دانش آموزان سال دوم رياضي :

تاکنون چند جمله ايها را شناخته و روش حل معادلات درجه اول و درجه دوم را مي دانيد

گام ششم : ارزشيابي تشخيصي آغاز تدريس

از چند دانش آموز سؤال مي کنيم :

الف – عبارت ax+b به ازاي چه مقاديري از x مثبت است .

ب - عبارت ax+b به ازاي چه مقاديري از x منفي است .

ج - عبارت ax+b به ازاي چه مقاديري از x صفر است .

گام هفتم : آمادگي معلم و شاگرد 

الف – آماده کردن طرح درس    ب – آماده کردن تابلو و گچ و کتاب درسي

ج – آماده کردن دانش آموزان ( حضور و غياب و دقت در وضعيت آنها )

د – تعيين روش تدريس

 

 

گام هشتم :بيان اهداف آموزشي

دانش آموزان عزيز از شما انتظار داريم در پايان درس :

الف – انواع چند جمله ايها را شناخته و آنرا تعيين علامت کنيد .

ب – تمرينات کتاب را حل کنيد .

گام نهم : تعيين رسانه ها

الف – گچ     ب – تابلو     ج – کتاب درسي      د – لوحه هاي نمايشي

گام دهم : روش تدريس

الف – روش سخنراني       ب – روش پرسش و پاسخ

گام يازدهم : ارائه مطالب

الف – تعيين علامت دوجمله اي    ب – توضيح دادن تعيين علامت دوجمله اي با استفاده از رسم شکل براي تفهيم بهتر   ج – تعيين علامت سه جمله اي با استفاده از روش    ح – تعيين علامت نامعادله ها

و – تعيين علامت عبارتهاي گويا

گام دوازدهم : خلاصه کردن و نتيجه گيري

الف– تعيين علامت چند جمله ايها با ذکر مثال بطور خلاصه توضيح داده شود.

ب – تعيين علامت سه جمله ايها بروش  بطور خلاصه با ذکر مثال توضيح داده شود .  

ج – تعيين علامت نامعادله ها با ذکر مثال توضيح داده شود .

گام سيزدهم : ارزشيابي

از چند دانش آموز مي خواهيم تا به سؤال زير پاسخ دهند:

تعيين علامتهايي که مثال زده مي شود را حل کنند .

گام چهاردهم : تکليف

دانش آموز عزيز جلسه آينده تکليف شما عبارت است از :

الف – درسي که داده شده را سؤال مي کنم .

ب – تمرينات کتاب و تمريناتي که حين درس به شما دادم حل شود .

ج – سه مثال از مبحث تعيين علامت از خود مثال زده و براي ارائه به کلاس بياوريد .

گام پانزدهم : روخواني درس

کتاب را باز کرده و مطالب گفته شده را براي يادآوري از روي کتاب به دانش آموزان توضيح مي دهيم .

گام شانزدهم : دعاي پايان درس

خدايا ما را کمک کن تا هدف و روش زندگي را به درستي انتخاب کنيم .

 

                                                   « با آرزوي موفقيت »

 

 

هدفهاي کلي درسي و رفتاري

دانش آموز در پايان اين درس :

الف – مفهوم علامت چند جمله اي درجه 2 را از روي نمودار مي فهمد

ب – بدون رسم نيز مي تواند جدول تعيين علامت سه جمله اي درجه 2 را رسم کند

ج – به مسائل ترکيبي تعيين علامت درجه 1 و 2 آشنا و قادر به جواب دادن مي باشد .

وسايل کمک آموزشي

کتاب درسي – تخته – گچ رنگي

زمان

قبل از شروع تدريس

سلام و احوال پرسي از دانش آموزان – دقت در وضعيت جسمي و روحي – حضور و غياب و جمع آوري تکليف

4دقيقه

ارزشيابي تشخيص

الف - سؤال کردن از دانش آموزان در مورد رسم سهمي و چگونگي آن

ب - دادن معادله درجه 2 و حل آن توسط بچه ها ( روش  )

7دقيقه

آماده سازي

الف – يادآوري روش رسم نمودار سهمي به روش انتقال و نقطه يابي با مثال

ب – يادآوري و ارائه سه مثال در مورد حل معادله درجه دوم به روش

15دقيقه

ارائه درس جديد

رئوس مطالب

تعيين علامت سه جمله اي درجه 2 و تشکيل جدول مربوطه درحالتهاي سه گانه  ( 0>  و 0=  و 0<  )

34دقيقه

فعاليتهاي مربوط به روشها

ارائه چند مثال براي تفهيم تعيين علامت بکمک رسم و نقطه يابي در هر سه حالت

طرح سؤالات جهت اطمينان از يادگيري دانش آموزان و حل آن توسط بچه ها

تکميلي

الف – مرور خلاصه مطالب گفته شده با کمک دانش آموزان

ب – طرح سؤال تکميلي و حل آن توسط خودم

10دقيقه

ارزشيابي تکويني

نوشتن چند سؤال در مورد مطالب گفته و حل آن توسط دانش آموزان در يک برگه سفيد و جمع آوري آن جهت تصحيح اوراق و بررسي نکات ضعف و قوت آنان

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۸ساعت 13:8  توسط الهام خسروی سقزچی  |